Kennis en Kunde Platform

Privacy

Privacy policy – Nederlands (Jump to English version)

Deze privacy policy is opgesteld om duidelijkheid te geven aan diegene met bezorgdheid over hun persoonlijke informatie en data bij gebruik van het Kennis- en Kundeplatform. In onderstaande privacy policy kun je lezen hoe wij jouw persoonlijke data verzamelen, gebruiken en beschermen in relatie tot de website.

Welke persoonlijke informatie verzamelen wij van de gebruikers van de website?

Je maakt in principe anoniem gebruik van de website. Alleen wanneer je jezelf registreert vragen wij gegevens zoals e-mail adres en gebruikersnaam. Deze gegevens worden enkel gebruikt om je te verifiëren op website en forum.

Wanneer verzamelen wij informatie?

We verzamelen persoonlijke informatie wanneer via formulieren op de website iets wordt opgestuurd. En we meten het gebruik van de website o.b.v. ip-adressen voor het opbouwen van statistieken.

Hoe gebruiken wij jouw data?

We gebruiken de informatie die ingevoerd wordt tijdens het surfen voor een optimale ervaring. Daarnaast zijn uw gegevens opgeslagen om toegang tot forum en website te verlenen. We gebruiken deze informatie alleen voor een goede werking van de website.

Hoe beschermen wij je informatie?

Wij geven deze data niet door aan derden. Wij vragen nooit credit card nummers. Onze servers zijn beschermd door een firewall en we doen regelmatige malware scans. We gebruiken een SSL om verstuurde gegevens te versleutelen.

Gebruiken wij cookies?

Ja, maar alleen de benodigde voor goede technische werking, geen third-party cookies.

Cookies zijn kleine bestanden die een website of zijn service provider verzendt naar de computer van de gebruiker via de web browser (wanneer je dat toestaat). Dit zorgt ervoor dat de website of de service providers systemen je browser herkennen en een "sessie" kunnen vasthouden.

Cookies helpen bijvoorbeeld ook bij het opbouwen van statistieken van internet verkeer en website interacties zodat we een vloeiende ervaring kunnen geven en betere gereedschappen kunnen leveren in de toekomst.

Je kunt ervoor kiezen dat je computer je waarschuwt als er een cookie is verzonden, of je kunt alle cookies uitzetten. Dit werkt via de browser instellingen, maar aangezien iedere browser iets verschilt, raden we je aan in het help menu van de browser te bekijken wat de juiste manier is om de omgang met cookies aan te passen.

Als je de cookies uitzet is het mogelijk dat sommige website features komen te vervallen. Ook is het mogelijk dat zonder cookies, de website niet meer volledig werkt.

De cookies die gebruikt worden:

  • PHPSESSID Deze cookie bevat informatie die het programma aangeeft welke bezoeker u bent, zodat de server daar rekening mee kan houden.
  • phpbb3_kkp_k Dit is uw sessie-key cookie. Wanneer u op ‘Mij onthouden’ drukt bij het inloggen wordt hier de informatie opgeslagen waarmee wij u ingelogd houden.
  • phpbb3_kkp_sid Dit is uw sessie ID, dit werkt hetzelfde als het eerste cookie PHPSESSID maar dan is deze gebruikt door de PHPBB3 forum software.
  • phpbb3_kkp_u Dit is uw gebruikers-ID.

Third-party disclosure

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet delen, verhandelen of verkopen naar derde partijen.

Third-party links

Wij passen geen third-party producten of service aan binnen onze website.

Hoe gaat onze website om met "volg mij niet" signalen?

Wij respecteren "volg mij niet" signalen en gebruiken geen cookies of advertenties wanneer dit geactiveerd is.

Gebruikt onze website third-party gedrag tracking?

We staan geen gedrag tracking (ofwel third-party cookies) toe binnen onze website. 

Waarom en hoe gebruiken wij Google Analytics ?

Kennis en Kunde platform gebruikt het analyse instrument van Google, Google Analytics,  om het bezoekersgedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren. Er worden geen gegevens gedeeld met Google. Er wordt geen profilering toegepast. Alle gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords. User ID’s staan uitgeschakeld. De verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een specifieke persoon, computer of adres.

Contact informatie

Als er vragen zijn over deze privacy policy dan kunt u ons bereiken via de volgende kanalen:

Of email de ontwikkelaar rechtstreeks via:

 

Privacy policy - English

This privacy policy has been drawn up to provide clarity to those with concerns about their personal information and data when using the Knowledge and Expertise platform. In the privacy policy below you can read how we collect, use and protect your personal data in relation to the website.

What personal information do we collect from the users of the website?

In principle, you make anonymous use of the website. Only when you register yourself do we ask for information such as e-mail address and username. This information is only used to verify you on the website and forum.

When do we collect information?

We collect personal information when something is sent via forms on the website. And we measure the use of the website based on ip addresses for building statistics.

How do we use your data?

We use the information entered while surfing for an optimal experience. In addition, your data is stored to provide access to the forum and website. We only use this information for the proper functioning of the website.

How do we protect your information?

We do not pass this data on to third parties. We never ask for credit card numbers. Our servers are protected by a firewall and we do regular malware scans. We use an SSL to encrypt data sent.

Do we use cookies?

Yes, but only thoese for the technical well-functioning of the website, no third-party cookies.

Cookies are small files that a website or its service provider sends to the user's computer via the web browser (if you allow it). This allows the website or service provider's systems to recognize your browser and hold a "session".

For example, cookies also help build statistics of internet traffic and website interactions so that we can provide a fluid experience and provide better tools in the future.

You can choose to have your computer warn you when a cookie has been sent, or you can turn off all cookies. This works via the browser settings, but since every browser differs slightly, we recommend that you check the help menu of the browser to find out the correct way to adjust the handling of cookies.

If you disable the cookies, it is possible that some website features will expire. It is also possible that without cookies, the website no longer works fully.

The cookies that are used:

  • PHPSESSID This cookie contains information that tells the program which visitor you are, so that the server can take this into account.
  • phpbb3_kkp_k This is your session key cookie. When you press "Remember me" when logging in, the information with which we keep you logged in is stored here.
  • phpbb3_kkp_sid This is your session identifier, this works the same as the first cookie PHPSESSID but it is used by the PHPBB3 forum software.
  • phpbb3_kkp_u This is your user ID.

Third-party disclosure

We will not share, trade or sell your personal information to third parties.

Third-party links

We do not modify third-party products or services within our website.

How does our website handle "do not follow me" signals?

We respect "do not track" signals and do not use cookies or advertisements when activated.

Does our website use third-party behavior tracking?

We do not allow behavior tracking (or third-party cookies) within our website.

Why and how do we use Google Analytics?

Kennis en Kunde platform uses Google's analysis tool, Google Analytics, to analyze visitor behavior on the website in order to improve the website. No data is shared with Google. No profiling is applied. All data is encrypted and processed anonymously. Google Analytics cookies are not used in combination with other Google services, such as DoubleClick and AdWords. User IDs are disabled. The collected data cannot be traced back to a specific person, computer or address.

Contact information

If you have any questions about this privacy policy, you can reach us through the following channels:

Or email the developer directly at: